Ledningsgrupp för yrkeshögskolan

För varje yrkeshögskoleutbildning ska det finnas en ledningsgrupp. Den ska se till att utbildningen genomförs enligt gällande lagar och förordningar samt beslut som fattas av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Ledningsgruppens sammansättning

Ledningsgruppen är det forum där utbildningens olika aktörer träffas och har möjlighet att tillsammans ta ställning till de frågor som rör utbildningens inriktning och genomförande. Inom yrkeshögskolan består ledningsgruppen av företrädare för berört arbetsliv, en utbildningsledare eller motsvarande och minst en studeranderepresentant samt en representant för skolväsendet.

Ansvarsfördelning mellan ledningsgrupp och anordnare

Anordnaren har ansvar för att utbildningarna bedrivs enligt lag och förordning och beslut från myndigheten. Ledningsgruppen ska ses som en viktig resurs med stort inflytande där delaktighet och medverkan är en stark framgångsfaktor. 

Ledningsgruppen ska enligt 4 kap. 2 § YHF besluta om att:

  • Anta sökanden till utbildningen
  • Pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap 12 §
  • Utfärda examens- och utbildningsbevis 
  • Svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs.

Kontakta Etec för mer information

Om du vill veta mer om yrkeshögskolan eller om Etecs utbildning går det bra att kontakta oss. Du kan även läsa mer här på vår hemsida om yrkeshögskolan samt om utbildningen Automationsingenjör Industri 4