Nationell yrkesutbildning

Ledningsgrupp för Nationellt yrkesprogram

För varje Yrkesutbildning ska det finnas en ledningsgrupp. Den ska se till att utbildningen genomförs enligt gällande lagar och förordningar och föreskrifter som meddelats av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Ledningsgruppens sammansättning

Ledningsgruppen är det forum där utbildningens olika aktörer träffas och har möjlighet att tillsammans ta ställning till de frågor som rör utbildningens inriktning och genomförande. Inom nationell yrkesutbildning består ledningsgruppen av företrädare för berört arbetsliv, en utbildningsledare eller motsvarande och minst en studeranderepresentant samt en representant för skolväsendet.

Ledningsgruppen för Hållbar El- och Automationstekniker

Sydsvenska Elanläggningar
Granitor
Elajo El- och Energiteknik
Bravida
Saft Batteries AB
Oskarshamn Energi
Södra Cell


Ansvarsfördelning mellan ledningsgrupp och anordnare

Anordnaren har ansvar för att utbildningarna bedrivs enligt lag och förordning och beslut från myndigheten. Ledningsgruppen ska ses som en viktig resurs med stort inflytande där delaktighet och medverkan är en stark framgångsfaktor.


Ledningsgruppen ska enligt förordningen (2024:107) om stöd för en nationell yrkesutbildning §23 besluta om att:
  • Anta sökanden till utbildningen
  • Pröva frågor om tillgodoräknande enligt 15 §
  • Utfärda examens- och utbildningsbevis
  • Svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs.

Ansök idag för att bli en del av den hållbara industrin!

Goda kunskaper inom elteknik och automation efterfrågas idag och kommer även att vara av vikt på framtidens arbetsmarknad.
Hos oss på Etec i Oskarshamn läser du en populär utbildning som ger dig de rätta kunskaperna och viktig kompetens som gör dig redo för ditt framtida yrkesliv.

Kontakta oss