Nationell yrkesutbildning

Ansök här

Nationell Yrkesutbildning Hållbar El- och Automationstekniker

Behörighet
Du är behörig att antas till en Nationell Yrkesutbildning om du uppfyller något av följande:

Du är behörig att antas till utbildningen från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon anses som bosatt i landet enligt 29 kap. 2 § första-tredje styckena skollagen (2010:800) och:

  1. Har godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper, eller:
  2. Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Om antalet platser inom en utbildning är mindre än antalet behöriga sökande får ett urval göras. Hänsyn ska då tas till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Meriterande kan då yrkeserfarenhet vara.

Kontakta utbildningsledare vid frågor och funderingar:
Louise Lindberg
Tel: 070-29 22 046
Mail: louise.lindberg@etecteknikutbildning.se

Ansök idag för att bli en del av den hållbara industrin!

Goda kunskaper inom elteknik och automation efterfrågas idag och kommer även att vara av vikt på framtidens arbetsmarknad.
Hos oss på Etec i Oskarshamn läser du en populär utbildning som ger dig de rätta kunskaperna och viktig kompetens som gör dig redo för ditt framtida yrkesliv.

Kontakta oss