Share on print

INDUSTRIAUTOMATION

Industriautomation - Automation och industriell IT

Kursnummer: E1006
Antal dagar: 4
Kursavgift: 16000 kr (exkl moms)
Kurstider: 8-16 Lunch och fika ingår alla dagar

In med kursblad? Länken fungerade inte!

Målgrupp

Operatörer inom tillverkningsindustrin

Syfte

Kursens övergripande syfte är att öka deltagarnas

 • förmåga att på ett säkert och effektivt sätt kunna hantera
  och övervaka högautomatiserade tillverkningssystem
 • förmåga att se möjligheter till utveckling och förbättring i högautomatiserade
  tillverkningssystem 

Förkunskapskrav

 • Kursen
  E1003 Cylindern som aktuator
 • Kursen
  E1004 Elmotorn som aktuator
 • Kursen
  E1005 Grundläggande om maskinsäkerhet

Mål

Kursen är uppdelad i följande fyra delavsnitt; Styrsystem, Industriell
datakommunikation, Operatörssystem och Databaskommunikation. Under kursen
varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar.

Efter delavsnittet Styrsystem (PLC) ska deltagaren

 • känna till ett PLC-systems grundläggande delar och dess funktioner
 • först åoch känna till hur ett PLC-projekt skapas
 • känna till vad hårdvarukonfigurering av ett PLC-system innebär
 • känna till metodiken för felsökning i applikationer innehållande PLC-system
 • känna till standarderna IEC848 och IEC61131 samt organisationen PLCOpen
 • känna till olika typer av programmeringsspråk (FBD, LAD, ST och SFC) samt hur de
  används

Efter delavsnittet Industriell datakommunikation ska deltagaren

 • förstå grunderna inom seriell datakommunikation
 • känna till grunderna i hur ett industriellt kommunikationsnätverk (fältbuss) är uppbyggt
 • känna till vad ethernet och TCP/IP är samt hur dessa system används i industriella applikationer

Efter delavsnittet Operatörssystem ska deltagaren

 • ha kännedom om de grundläggande delarna i ett HMI-system
 • förstå hur grafiska bilder och objekt skapas
 • förstå grunderna i larmhantering
 • förstå hur kopplingen mellan HMI-system och PLC-system är uppbyggd

 Efter delavsnittet Databaskommunikation ska deltagaren

 • ha kännedom om grunder i databashantering
 • känna till begreppen tabell, kolumner, poster, datatyper och nycklar
 • känna till hur SQL-databaser kan kopplas mot andra system som t ex PLC och HMI

  Boka utbildning